Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background
  Slide background

   

  PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014 – 2020

   


  Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”
  Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

   

   

   

  TECHNOLOGIA EKONOMICZNYCH ŚCIAN SZCZELINOWYCH DO REALIZACJI FUNDAMENTÓW, OBUDÓW WYKOPÓW I ŚCIAN OPOROWYCH

   

   

  Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy SOLEY sp. z o.o. przy pomocy opracowania rozwiązania materiałowo – technologicznego tworzącego kompozyt zdolny do przenoszenia obciążeń w konstrukcjach zginanych poprzez osadzenie w gruntobetonie zbrojenia prętowego.

   

   

  Opis projektu: W procesie budowlanym prace związane z konstrukcjami współpracującymi z gruntem stanowią jedno z najistotniejszych zagadnień technicznych i ekonomicznych. Stosowane powszechnie metody fundamentowania mogą być uciążliwe dla środowiska ze względu na utylizację urobku, potrzebę stosowania kruszyw kopalnych do betonu, drgania podczas realizacji oraz naruszenie stanu gruntu rodzimego. Koszty wykonania robót geoinżynieryjnych stanowią dużą część całej inwestycji. Sposobem na ograniczenie tych problemów jest zastosowanie kompozytów materiałowych wykorzystujących mieszaniny gruntu rodzimego z materiałem wiążącym. Powszechnie stosowane są kolumny DSM. Ze względu na mankamenty sposobu mieszania gruntu z zaczynem cementowym w konstrukcjach zginanych (palisady wykopów, ściany oporowe, fundamenty mostów) są one zbrojone tylko drogimi kształtownikami, a gruntobeton traktowany jest jedynie jako wypełnienie. Celem projektu jest wykonanie kompletnego rozwiązania materiałowo- technologicznego łączącego narzędzie do wykonania gruntobetonu in situ oraz kompozyt zdolny do przenoszenia obciążeń w konstrukcjach zginanych przez osadzenie w nim zbrojenia prętowego i ewentualnie rozproszonego. Projekt pozwoli na: zwiększenie obszaru zastosowań innowacyjnego narzędzia geotechnicznego TFOW do wykonywania ścian z gruntobetonu, wykonywanie trwałych i oszczędnych ścian oporowych z możliwością wykorzystania ich jako fundamenty oraz na wykonanie tymczasowych zabezpieczeń wykopów. Program badań przemysłowych obejmować będzie wykonanie modeli ścian w gruncie, badania wytrzymałościowe oraz trwałościowe. Poszukiwane będzie optymalne zbrojenie prętowe: stalowe, ocynkowane, kompozytowe (szklane lub bazaltowe). Końcowym etapem projektu będą prace rozwojowe polegające na wykonaniu prototypowych ścian z najkorzystniejszymi rodzajami zbrojenia wybranymi w badaniach przemysłowych. Prototypy ścian będą wykonane za pomocą opracowanego w projekcie narzędzia geotechnicznego w rzeczywistych warunkach gruntowych.

   

   

  Dofinansowanie projektu z UE: 5.348.121,06 PLN

  Termin realizacji: 2019-2022

  © 2024 sciana-ess.pl